ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Studijní texty

Autorita kazatele a její vykonávání (P. Černý, Theologia vitae, roč. 5, 2/2015, s. 151-162).

19. 01. 2024
Uplatňování autority duchovního podléhá vlivu kultury. Tuto tezi Pavel Černý hájí s odkazem na článek Volkera Kesslera z roku 2013. Mnozí vliv kultury podceňují a upadají do jedné ze dvou pastí – buď uplatňují svůj osobní přístup, který se snaží doložit Biblí, nebo se zhlédnou v některém soudobém přístupu, který pak vidí v Bibli téměř na každé stránce. Autor argumentuje...

Domácí formy liturgie - domácí bohoslužby

23. 10. 2023
Tento článek byl publikován v časopise Theologia vitae, roč. 7, 2/2017 Domácí formy liturgie jsou spojeny se vznikem a rozšířením církve. Místem prvního setkávání Ježíšových učedníků byl chrám a zároveň i domovy věřících. Křesťané novozákonní doby využívali také synagogy, rozšířené po celém římském impériu. Další vývoj přináší důrazy na rozvoj domácí bohoslužby, který...

Pavel Černý: Osobnostní formace a profesní etika

16. 12. 2021
Skriptum Pavla Černého, vyšlo pod operačním programem EU: Výzkum, vývoj a vzdělávání. Publi.cz 2021, ISBN 978-80-88246-63-3 Tato e-learningová učebnice osobnostní formace a profesní etiky se zaměřuje na důležitost propojení studia s duchovní formací. Akademické studium teologie, pastorace a sociální práce potřebuje doplnění a ukotvení ve formaci osobnosti toho, kdo...

Svatá večeře Páně v době koronavirové krize

25. 10. 2020
Přemýšlení na možnostmi slavení eucharistie v době koronavirové krize a nad novozákonní církví, která se scházela nejen v chrámě, ale také i po domech.

Osobnostní formace a profesní etika (Pavel Černý)

10. 06. 2020
Pod tímto názvem byla publikována skripta zaměřená na důležitost spirituality a etiky v životě a práci v pomáhajících profesích. Skripta jsou určena duchovním křesťanských církví, kaplanům, pastoračním asistentům, pracovníkům ve zdravotnictví, učitelům a vychovatelům. Jde o ty, kteří pracují s druhými lidmi, prožívají různé stresy, hrozí jim vyhoření a ztráta...

Vývoj etiky misie v dokumentech evangelikálního hnutí

17. 03. 2020
Tato studie prochází a hodnotí jednotlivé dokumenty evangelikálního hnutí se zaměřením na etiku misie. Ukazuje se, že důraz na etiku misie není pouhý apendix evangelizace a sociální služby, ale ve skutečnosti k misii integrálně patří. Studie vyšla v časopise Theologia vitae roč. 4, 2/2011-14, s. 207-232.

Co znamená tělo a krev Páně? Eucharistie a zápas o jednotu církve.

08. 06. 2019
Tento článek se zabývá otázkou, co znamená jíst tělo a pít Kristovu krev (J 6,53-57) při slavení svaté Večeře Páně. Máme tomuto slovu rozumět symbolicky, duchovně, nebo dokonce tělesně? Eucharistie a zápas o jednotu církve jsou na velmi vysoké pozici současné agendy ekumenického hnutí. Celý rozhovor na toto téma svědčí o hlubokém přání více porozumět přítomnosti Ježíše Krista...

Teologie křesťanského shromáždění

28. 03. 2019
Článek o teologii křesťanského shromáždění byl otištěn původně v časopise Theologia vitae 2/2008, s.129-139

Úloha a struktura práce ve staršovstvu

10. 01. 2018
Referát Pavla Černého z pastorální konference Církve bratrské na téma úlohy a struktury práce ve staršovstvu. Služba starších hrála v prvotní církvi důležitou roli a máme o ní poměrně dost informací ve spisech Nového zákona. Služba presbyterů byla nepochybně inspirována již synagogou, která také měla své starší.

Dialog a misie

21. 02. 2017
Tento studijní text byl vytvořen pro studenty ETS v rámci přednášek z misiologie. Pro názornost problematiky je v něm zachycen rozdílný přístup dvou anglických teologů. Opatrnou pozici představuje Dr. Martyn LLoyd-Jones a pozici misijně otevřenou Dr. John R. W. Stott. Dialog je dnes ve všech proudech křesťanství chápán jako znamení autenticity a otevřenosti...

Teologie Božího dotyku - služba vkládání rukou a mazání olejem

07. 06. 2016
Studijní text se zaměřuje na téma teologie Božího dotyku. Bůh chce, abychom mu propůjčili své ruce, aby se On dotýkal nemocných a sloužil k jejich pozvednutí a odpuštění hříchů. Text byl připraven pro pastorální konferenci kazatelů v roce 2007.

Bohoslužebná agenda Církve bratrské - návrh Studijního odboru

26. 09. 2014
Na základě požadavků kazatelských konferencí a Rady CB byl připraven tento návrh Agendy Církve bratrské. Jedná se o bohoslužebný řád, který rozšiřuje nabídku tím, že zahrnuje např. pro slavení svaté Večeře Páně více formulářů. Určitým vývojem prochází spiritualita církve, vznikají nové sbory a je třeba pamatovat na širší nabídku a zároveň neopominout základní kameny křesťanské...

Nové cesty církve v kontextu Písma

21. 04. 2014
Přednáška zazněla při studijním dni Ekumenické rady církví 7. 4. 2014. Tento studijní den připravila Komise pro misii a evangelizaci ERC. Setkání se uskutečnilo ve Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15.

Misie současné církve: Reflexe misijní praxe evangelia v sekulárním prostředí České republiky

09. 02. 2014
Slovo misie vlivem nejrůznějších ideologických zneužití a historických deformací dostalo nejrůznější hanlivé konotace. Přes všechna zkreslení se stále používá pro označení poslání církve v dnešním světě. Slovo misie se stále objevuje ve světovém ekumenickém dialogu a je pevnou součástí odborného výzkumu teologických fakult a škol. Je to proto, že missio Dei je naprosto...

Kam kráčíš ekumeno?

04. 12. 2011
Referát byl přednesen na 8. valném shromáždění Ekumenické rady církví v ČR. Shromáždění se konalo v Praze, ve františkánském klášteře Loreta dne 30. 11. 2011.

Domácí formy liturgie - domácí pobožnosti

19. 10. 2010
Studijní text na téma: “Domácí formy liturgie – domácí pobožnosti” byl přednesen a diskutován na studijním setkání evangelické liturgické iniciativy Coena, 15. 10. 2010 v Nové Cerekvi.

Cesta protestantských církví v době náboženské svobody: Pluralismus a postmoderna jako překážka či výzva k misii?

11. 05. 2010
Referát byl přednesen na konferenci “Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás”. Tuto ekumenickou a mezinárodní konferenci pořádal religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. – 11. března 2010.

Vztah teologie a misiologie: Misijní hermeneutika

21. 06. 2007
Středoevropské centrum misijních studií uspořádalo 20. 6. 2007 v Praze svou první konferenci pro učitele teologických škol v České i Slovenské republice. Tématem konference s účastí zástupců z Ameriky a z Koreje bylo téma: Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme? Na této konferenci zazněla také přednáška Pavla...

Misijní podoba církve dnes

21. 12. 2006
Tato přednáška zazněla na 4. Leuenberském synodu v Praze 24.11.2006. Tématem synodu bylo hledání podoby misijní církve pro 21. století. „Církev a teologie, která zapomíná nebo zapírá misijní poslání věřících jako poslů spasení ve světě ohroženém katastrofou, zříká se i svých základů, a tím sama kapituluje.“ (Martin Hengel)

Kulturní podmíněnost chvály

03. 08. 2006
V severní Nigérii existuje domorodý kmen, který se jmenuje Gwandara-wara. Během první části 20. století se misionáři dvakrát pokusili tento kmen evangelizovat. Oba pokusy se nepodařily. Evangelium nebylo komunikováno. Nikdo neuvěřil v Krista a žádný sbor nebyl založen. V roce 1980 se pokusil další misijní tým. Tentokrát byl mnohem úspěšnější. Tento tým mohl nějakou dobu žít mezi...