CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

XI. Svatováclavský večer (30.9.2009 katedrála sv. Víta) - předávání svatováclavských medailí

01. 10. 2006

Vážený pane kardinále, vážení laureáti svatováclavských medailí, dámy a pánové,

v Bibli není vnější občanská svoboda na prvním místě mezi lidskými hodnotami. Člověk může žít pod útlakem, pronásledováním, ve vyhnanství, dokonce ve vězení a přitom v Ježíši Kristu může být osvobozen z pout hříchu, ze strachu ze smrti a může být vnitřně svobodným člověkem. Takový člověk může být ve skutečnosti svobodnější než ti, kteří ho pronásledují a vězní. Boží slovo hovoří v epištole sv. Pavla Římanům o svobodě Božích dětí (Ř 8,15):

„Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním i účastni jeho slávy.”

Co může být více, než vnitřní jistota, že patříme Bohu a že On s námi počítá i ve slávě svého království? Potom je možné snášet i útlak a protivenství.

A naopak, člověk který dostane občanskou svobodu – může jen změnit pána a dále zůstat otrokem svých vášní, své hrabivosti či pomstychtivosti. Přesto všechno Písmo svaté dobře ví, že i vnější svoboda (které říkáme občanská či náboženská) je vzácným Božím darem. Vždyť je to právě vnější svoboda, která nám dává příležitost, abychom rozvíjeli Boží plán s člověkem, abychom si podmaňovali přírodu, abychom rozvíjeli vědu, kulturu, mezilidské vztahy, abychom tvořili společenství….. Naše vnější svoboda trvá již dvacet let. Předcházelo jí dohromady 50 let nacismu a poté komunismu. Je naším úkolem nezapomenout na pronásledování a utrpení mnoha lidí, kteří nesli břemeno zápasu s totalitními režimy. Předávání svatováclavských medailí a festivaly „Mené tekel“ mi umožnily setkat se s lidmi, kteří mnoho vytrpěli v zápase za naši vnější svobodu a svým postojem nejednou ukazovali i ke svobodě vnitřní. To jsem si zvláště silně uvědomil při setkání s těmi, kteří strávili dlouhá léta ve věznicích, v různých pracovních táborech, v zákazech studia, ve ztrátě zaměstnání, v narušení rodinného života…. A mnozí tito lidé nezahořkli, dokázali odpustit, zachovali víru i naději…

Dnes máme znovu příležitost vzpomenout na oběti komunismu a vyjádřit vděčnost těm, kteří se před totalitní mocí neklaněli a kteří v různých situacích bojovali o zachování rovné páteře a byli svými postoji povzbuzením druhým. Dnešní večer je připomínkou, že boj s totalitou nikdy nekončí. Totalita nemá jen jasné a zřetelné formy. Existuje i totalita plíživá, která omezuje veřejné projevy, občanské svobody, která chce nasazovat náhubky, která chce duchovní zahnat zpět do kostelů a znemožnit jim veřejný projev. Proto se připojuji s vděčností těm, kteří byli letos navrženi k ocenění a zastupují instituce, které v tomto zápase s totalitou, zlem a násilím dále pokračují. Jak svoboda vnitřní, tak svoboda vnější, potřebují péči, potřebují bdělost, stálost a vytrvalost. Nesmíme se stát národem, který zapomněl na své dějiny a historické zkušenosti. Nesmíme být zemí, která si získané svobody neváží a která nepracuje na jejím zachování. Nesmíme také sobecky zapomínat na ty, kteří trpí v jiných zemích a světadílech a dosud vnější občanskou svobodu nepoznali. Naše svoboda musí být vždy spojena se zodpovědností. Jinak se stane příležitostí ke zlu, násilí a třeba i sebedestrukci. Skutečná svoboda je tam, kde jsou zachovávány Bohem dané normy. Zůstáváme svobodní, pokud věříme pravdě. Pokud budeme věřit lžím, propagandě a populismu, naše svoboda zachována nebude. Díky vám všem, kteří se snažíte jít cestou pravdy a bojovat s lhostejností, lží a dalšími nebezpečnými projevy zla.

Pavel Černý, předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví