CS
EN

Pc_portrait2

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Církev bratrská

Česká Evagelikální Aliance

Ekumenická rada církví

Evangelikální teologický seminář

FEET

Sdružení evangelikálních teologů

Kostnická jednota, Evangelický týdeník

Globální křesťan - John Stott byl povolán do Boží slávy

16. 08. 2011

Ve středu 27. 7. 2011 byl odvolán do nebeského domova ve svých devadesáti letech John R. W. Stott. Jednou napsal: „Musíme být globálními křesťany s globální misií, protože náš Bůh je globálním Bohem.“ John Stott skutečně globálním křesťanem byl, jak naznačuje i velká dvousvazková biografie jeho života, kterou pečlivě sestavil biskup Timothy Dudley-Smith. Jeho služba přesáhla Anglii, Evropu a postupně se dotkla všech kontinentů. V posledních letech se rozvíjela velmi silně se zaměřením na „Dvoutřetinový svět“.

John Stott prožil svou duchovní konverzi v šestnácti letech. To pro něj znamenalo radikální odevzdání života Ježíši Kristu. Začal studovat v Cambridge francouzštinu a rodina si představovala jeho uplatnění v diplomatické službě. Dále studuje teologii a rozhoduje se pro službu pastora v anglikánské církvi. V roce 1949 se stává rektorem kostela All Souls Church v centru Londýna. V padesátých letech spolupracuje s Billy Grahamem při velkých evangelizacích v Británii. Později je zván na službu při evangelizacích na univerzitách v mnoha zemích a na různých kontinentech. V roce 1975 předává farnost a stává se z něj rektor emeritus. Jeho služba dostává dimenzi globální. Vždy půl roku káže, přednáší a vyučuje v církvích, na konferencích a teologických seminářích. Druhou polovinu roku věnuje psaní knih, článků a teologických stanovisek. Je přesvědčen, že budoucnost má teologie založená na apoštolském učení s uplatněním dědictví církevních otců a ekumenických koncilů. Rozhodující roli v jeho službě kazatelské i spisovatelské hraje důkladná biblická exegeze a misijní hermeneutika.

Mnozí lidé z různých částí světa pověděli, že kdyby si evangelikálové měli zvolit papeže, byl by jím nepochybně John Stott. Jeho přesná a poctivá práce při výkladu biblického textu a radikální aplikace mu získala přirozenou autoritu. Jako pozorovatel ovlivnil některé dokumenty Světové rady církví. Byl architektem Lausannského kongresu v roce 1974 a editorem Lausannského závazku – moderní křesťanské konfese. Vedl rozhovory s různými křesťanskými proudy. Byl klíčovou osobou při jednáních evangelikálního hnutí se zástupci Vatikánu. Dal podněty k rozvoji Světové evangelické aliance. Byl při založení České evangelikální aliance. Za svůj život napsal padesát knih. Mnohé z nich vycházejí ve velkých nákladech dodnes. Byly již přeloženy do 65 jazyků.

V roce 1959 byl jmenován kaplanem anglické královny a v této čestné funkci zůstal do roku 1991. Dostal několik čestných doktorátů a nejrůznějších vyznamenání. V roce 2006 ho vyznamenala královna Alžběta II. a britská vláda mu udělila titul „Commander of the British Empire“ za služby ve prospěch rozvoje teologie a křesťanského světa. Časopis Time ho zařadil mezi sto nejvlivnějších lidí dvacátého století.

John Stott několikrát navštívil Českou i Slovenskou republiku a přednášel na pastorálních i teologických konferencích. Do češtiny byly přeloženy některé jeho komentáře k biblickým knihám. John Stott pomohl k rozvoji a rozšíření evangelikálního proudu přes hranice křesťanských denominací. Dnes má následovníky mezi příslušníky všech konfesí. K jeho důrazům vždy patřila výzva k vyznání hříchu a přijetí Ježíše jako Spasitele. Křesťany vyzýval, aby se dívali za hranice liturgie a křesťanské tradice a angažovali se v záležitostech tohoto světa (v ekonomice, umění, politice a obecně v kultuře). Jako globální křesťan stále budoval most mezi církvemi Západu a dynamicky se rozvíjejícím křesťanským světem na jiných kontinentech. Založil řadu organizací a nadací. Mnoho finančních prostředků dodnes slouží pro magisterská i doktorská stipendia studentům z Dvoutřetinového světa. Jeho knihy probudily a zbudovaly víru milionů křesťanů po celém světě.

John Stott se osobně věnoval mnoha teologům a pastorům. Dovedl povzbuzovat a upozorňovat na důležité věci. Různé probuzenecké a fundamentalistické proudy se pod jeho vedením proměnily v moderní a dynamické evangelikální hnutí. Bude trvat řadu let, než bude Stottův vliv reflektován a odborně zpracován.

John Stott zůstal celý život svobodný. Jako odpočinek mu sloužila ornitologie. Od svých studentských let se věnoval pozorování ptačí říše. Na jeho cestách do nejrůznějších zemí a kontinentů ho vždy provázel dalekohled a fotoaparát. Miloval přírodu jako Boží stvoření a dovedl o ní zasvěceně hovořit s odborníky. Dal podnět k založení organizace A Rocha na ochranu přírody, která má své pobočky v mnoha zemích světa, včetně České republiky. Naposledy přednášel v Praze na teologické konferenci v roce 1997.

Dne 27. 7. 2011 se Johnovi přitížilo. Přijeli za ním jeho přátelé z londýnské farnosti i z rodiny. Společně s nimi naslouchal Händlovu Mesiáši, zvláště árii „Můj Vykupitel je živ“. Poté si přál, aby mu četli jeho oblíbenou druhou epištolu Timoteovi. Během odpoledne v tichosti přešel do Božích příbytků. Po celém světě se připravují vzpomínková shromáždění k připomenutí odkazu člověka, který odzbrojoval svou pokorou a křesťanským životním stylem. Chtěl být vždy konzervativní v biblickém učení a odvážný v jeho aplikaci na život v dnešním světě. Jeho příklad a odkaz bude dál prostřednictvím církve, vydávaných knih a zvukových záznamů působit a inspirovat.

Za vděčné žáky Pavel Černý