ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.

Kromě kontaktních informací na této stránce naleznete některé jeho texty, které by mohly mít užitek pro širší veřejnost.

Česká Bible v průběhu staletí

24. 07. 2009 sdílet:

Proslov při vernisáži výstavy českých biblických překladů v pražském Karolinu, Praha 12.3.2009 za účasti rektora Karlovy univerzity V. Hampla, kardinála M. Vlka, profesora P. Pokorného, biskupa D. Duky a dalších hostů.

Vážení přátelé, vzácní hosté,

mám velkou radost z uskutečnění této výstavy Bible a z toho, že se koná na tomto mimořádném místě, v pražském Karolinu. V době, kdy byla Karlova univerzita založena a potom po několik dalších století, byl přijímán univerzální – celkový systém výuky. Vědění, informace, nové bádání, všechno se vztahovalo k univerzálnímu systému hodnot. Byl propracováván univerzální a univerzitní systém vzdělávání – souhrn veškerenstva (universita). Nové informace z různých oborů byly řazeny na základě Bible – Božího slova tak, aby vytvářely jeden univerzální systém. Překlady Písma pomáhaly vytvářet univerzální (univerzitní) systém, který se vztahoval k Bohu, zjeveném skrze Slovo evangelia k člověku a vtělením Božího Syna Ježíše Krista.

Izajáš 55:8-11: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. 9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. 10 Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. 11 Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“

Všimněme si v přečteném oddíle z Izajáše 55,8, jak se prorok pohybuje od myšlenek směrem ke slovům. Začíná konstatováním, že Boží myšlenky nejsou jako naše myšlenky a Boží cesty nejsou jako naše cesty. Dále se pohybuje směrem od idejí ke konkrétním slovům, která vycházejí z Božích úst. Takové slovo se nevrátí zpět k Bohu prázdné, ale přinese svůj užitek. V žádném případě se člověk sám nemůže vyškrábat a propracovat až k Bohu. Platí zde opačný pohyb. Boží slovo vychází z Božích úst a přichází v odění lidské řeči. Křesťanské církve užívaly a i dnes užívají pro tento zázrak různá slova: Např. Boží zjevení, inspirace, autorita, neomylnost a mnohá další.

Jsem vděčný, že tato výstava může ukázat na Knihu knih – na Bibli, na jednotlivé překlady, ať už staré či nové. Myšlenky a cesty obsažené v Písmu svatém jsou od Boha. Ovšem jejich výraz a jejich oblečení pochází od různých autorů. Je úžasné se znovu a znovu přesvědčovat, že historie Bible není zapadaná prachem, že Bible není jen knihou do archivu či do muzea. Bible je nejčtenější knihou současného světa. Dnes je ve všech kontinentech mnoho těch, kteří v Bibli hledají svou univerzitu, svůj univerzální – všeobecný základ života, který tak dobře pomáhá utvářet i vztah s ostatními lidmi. Bible ovlivnila i běh věcí veřejných. I ústavy některých států (včetně Spojených států amerických), mají v Bibli svůj základ. Bible dává moudrost k životu, Bible svítí na cestu a skrze Bibli je možné se dostat až k samému jádru evangelia. Kristovo evangelium je mocí ke spasení, každému, kdo věří.

Vnímám tuto výstavu „Česká Bible v průběhu staletí“ jako potřebné upozornění na zdroj života, na kořeny naší židokřesťanské civilizace. Důležité ale je, že stále platí to, co bylo o Božím promluvení vyjádřeno Izajášem: „Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ Sám Bůh toto slovo poslal a naší starostí je jeho pravdivé a poctivé tlumočení, ke kterému je možné připojit prosby za iluminaci Duchem svatým. Jestliže Bůh říká, že se toto slovo nevrátí s prázdnou, pak je v tom i v dnešní době velká naděje a silná motivace pro překladatele, interprety a všechny svědky Božího působení prostřednictvím Bible.

Ať tato výstava přinese povzbuzení k užívání Bible, pro práci s Biblí a také pomůže zakotvit lidské životy v univerzálních, společných všeobecných hodnotách. To může dnes bránit anarchismu, zmatenosti, zoufalství a destrukci lidské společnosti. Bible obrací naši pozornost ke kořenům naší společnosti a civilizace a otvírá zdroj poznání, moudrosti a také velké naděje pro budoucnost.